POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w Zespole Szkół Technicznych im. M. Kopernika
w Zielonej Górze

informacje opracowała: Jolanta Jenek

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH

W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

PRZEDMIOT: język polski                NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Ines Fronczyk

 

Sala

Dzień/godzina

Uczniowie

311

WTOREK    15:25 – 16.10

zgodnie z przydziałem do grupy

 

PRZEDMIOT: matematyka               NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:  Beata Jóźwiak

 

Sala

Dzień/godzina

Uczniowie

222

CZWARTEK   14:25 – 15:10

zgodnie z przydziałem do grupy (uczniowie klas I)

 

PRZEDMIOT: matematyka               NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:  Agnieszka Chalecka

 

Sala

Dzień/godzina

Uczniowie

207

PIĄTEK 7:15– 8:00

zgodnie z przydziałem do grupy (uczniowie klas III i IV)

 

PRZEDMIOT: matematyka               NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:  Joanna Babiś

 

Sala

Dzień/godzina

Uczniowie

208

ŚRODA  15.30 – 16:15

zgodnie z przydziałem do grupy (uczniowie klas II)

PRZEDMIOT: język angielski          NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:  Lucyna Hoffman

 

Sala

Dzień/godzina

Uczniowie

218

ŚRODA    14.35 – 15:20

zgodnie z przydziałem do grupy

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  DODATKOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

PRZEDMIOT: język polski (3 godziny/tydzień)  NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Ewa Michalak

 

Sala

Dzień/godzina

Uczniowie

212

WTOREK    14:35 – 15.55

2 godziny lekcyjne

zgodnie z przydziałem do grupy

212

CZWARTEK    14:25 – 15.10

 

PRZEDMIOT: matematyka (1 godzina/tydzień)  NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:  Beata Jóźwiak

 

Sala

Dzień/godzina

Uczniowie

222

CZWARTEK 15:10 – 15:15

zgodnie z przydziałem do grupy

 

 

wniosek rodzica o objęcie dziecka pomocą psych-pedagog

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno         -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. 2017
  poz. 1643)

Komu udzielana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna?

 • —  uczniom,
 • —  rodzicom,
 • —  nauczycielom

Przepisy nie wymagają , by pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była jedynie na podstawie opinii wydanej przez poradnię. Szkoła (nauczyciel) może sama inicjować działania w zakresie wsparcia udzielanego uczniom adekwatnie do stwierdzonych w tym zakresie potrzeb z tym, że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

W szczególności potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem                za granicą.

Z czyjej inicjatywy jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 • —  ucznia
 • —  rodziców ucznia
 • —  dyrektora
 • —  nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem
 • —  pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 • —  poradni
 • —  asystenta edukacji romskiej
 • —  pomocy nauczyciela
 • —  asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia  
    14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta  
    wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy
 • —  pracownika socjalnego
 • —  asystenta rodziny
 • —  kuratora sądowego
 • —  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,
    dzieci i młodzieży

W szkole pomoc psych. – ped. jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Inne formy :

1) klasy terapeutyczne;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

3) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;

4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawczye;

5) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

7) zindywidualizowana ścieżka kształcenia;

8) porady i konsultacje;

9) warsztaty.