Prawo oświatowe

PRAWO OŚWIATOWE

 

materiał opracowała: Agnieszka Chalecka 

USTAWY:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2018r., poz 1457) [plik]

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz 59) [plik]

 • zmiana z dnia 15 czerwca 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1290) [plik]

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz 60) [plik]

4. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz 2203) [plik]

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 967) [plik]

 

ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843) [plik]

 • zmiana z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1651) [plik]

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658) [plik]

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012r. poz. 184) [plik]

 • zmiany z 16 stycznia 2015 (Dz. U. z 2015r. poz. 130) [plik]
 • zmiany z 10 lipca 2015 (Dz. U. z 2015r. poz. 1123) [plik]
 • zmiany z 8 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 894) [plik]
 • zmiany z 29 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1212) [plik]
 • zmiany z 31 marca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 860) [plik]

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977) [plik]

 • zmiana z 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 803) [plik]
 • zmiana z 17 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 895) [plik]
 • zmiana z 17 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 896) [plik]

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356) [plik]

 • zmiana z 26 lipca 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1679) [plik]

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018r. poz. 467) [plik]

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69) [plik]

 • zmiana z 25 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 139 poz. 1130) [plik]
 • zmiana z 18 października 2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 215 poz. 1408) [plik]
 • zmiana z 22 lipca 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 161 poz. 968) [plik]

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015r. poz. 673) [plik]

 • zmiana z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2416) [plik]

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591) [plik]

 • zmiana z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2918r. poz. 1647) [plik]

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646) [plik]

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) [plik]

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992r. nr 36 poz. 155) [plik]

 • zmiana z 30 czerwca 1999r. (Dz. U. z 1999r. nr 67 poz. 753) [plik]
 • zmiana z 25 marca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 478) [plik]
 • zmiana z 7 czerwca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1147) [plik]

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018r. poz. 190) [plik]

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 189 poz. 1393) [plik]

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018r. poz. 1133) [plik]

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 1574) [plik]