Egzamin Zawodowy - PP 2012 I PP 2017

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODACH

 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA SESJĘ ZIMA 2024 -

15 WRZEŚNIA 2023!!

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

(PODSTAWY PROGRAMOWE 2012 i 2017)

W SESJI styczeń 2024

 

UWAGA! Szczegółowe informacje na temat podziału na grupy zdających i przypisanie do sesji znajdują się  w sekretariacie szkoły.

 

ZAWÓD      

KWALIFIKACJA   

EGZAMIN

DATA I    GODZINA    

 SALA  

 

TECHNIK LOGISTYK

 

 

 

 

 
 

AU.32

PISEMNY

 

 

 

   PRAKTYCZNY

 

 

 

AU.22

PISEMNY

 

 

 

PRAKTYCZNY

 

 

 

TECHNIK MECHANIK

 

 

PISEMNY

 

 

 

PRAKTYCZNY

 ---------------

 

 

MG.44

 

PISEMNY

 

 

 

 
 

PRAKTYCZNY

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ELEKTRYK

EE.05

PISEMNY

 

 

 

PRAKTYCZNY

 

 

 

EE.26

PISEMNY

 

 

 

PRAKTYCZNY

 

 

 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE.

1) Uczniowie loginy i hasła mogą odebrać w sekretariacie szkoły.
2)
Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu możliwe będzie od dnia 22 marca (sesja zimowa) / 30 sierpnia (sesja letnia) br. (nie wcześniej).

 

WYNIKI EGZAMINÓW

31 marca (sesja zimowa) / 31 sierpnia (sesja letnia) 

WYDAWANIE ŚWIADECTW– sekretariat szkoły

UWAGI:

1. Świadectwa będą wydawane wyłącznie zdającemu. Osoba  postronna (również rodzic) może odebrać dokument jedynie na podstawie oświadczenia zdającego
(wzór oświadczenia).

2. Szkoła nie będzie udzielać informacji telefonicznie ani wysyłać wyników pocztą.

3. Nie ma możliwości odbioru dokumentów wcześniej niż ustalona godzina.

4. Wyniki można sprawdzić na stronie www.oke.poznan.pl/ serwis dla ucznia/absolwenta.

 

DEKLARACJE

Uczeń / absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach składa deklarację (plik):

FORMUŁA 2012

sesja: styczeń-luty 2021r. - do 15 września 2023r.

sesja: czerwiec-lipiec 2021r. - do 7 lutego 2024r. / do 8 kwietnia 2024r. (W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń–luty 2021)

FORMUŁA 2017

sesja: styczeń-luty 2021r. - do 15 września 2023r.

sesja: czerwiec-lipiec 2021r. - do 7 lutego 2024r. / do 8 kwietnia 2022r. (W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń–luty 2022)

 

Wszystkie deklaracje są do pobrania na stronie www.oke.poznan.pl.

 

PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Wszelkie informacje dotyczące procedur można:
 • znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu"
 • uzyskać w szkole (telefonicznie / osobiście)
 • uzyskać dzwoniąc do OKE w Poznaniu

 

TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW

sesja: styczeń-luty 2020r. 31 marca 2024r.

sesja: czerwiec-lipiec 2020r.: 31 sierpnia 2024r.

 
DYPLOMY

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki konieczne do uzyskania dyplomu, złożony do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku należy dołączyć właściwe dokumenty. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie OKE w Poznaniu w zakładce "Procedury-..."

UWAGA.
Wniosku nie składają a
bsolwenci szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie. Tej grupie osób DYPLOM WYDAJE MACIERZYSTA SZKOŁA.

 

OPŁATY ZA EGZAMIN

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015 r. odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi 182,44 zł.
z czego: 
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 60,81 zł.,
- za część praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 121,63 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy podany na stronie OKE w Poznaniu www.oke.poznan.pl
Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
 
Wykaz turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z części pisemnej egzaminu znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Zwolnienia z egzaminu".
 
MATERIAŁY I PRZYBORY
 
Komunikaty Dyr. CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej są zamieszczone na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU

Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.oke.poznan.pl z zakładki "Procedury-..."

 

 INFORMACJE O EGZAMINIE

 

STRUKTURA EGZAMINU

CZĘŚĆ PISEMNA

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.

Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana

 • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin

lub

 • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Instrukcja posługiwania się Informatycznym Systemem Zdawania Egzaminów (plik)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego.

Część praktyczna jest przeprowadzana według modelu:

 • W - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa
 • Wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera
 • D - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja
 • Dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 120min, 150min, 180min, 210min lub 240min w zależności od typu egzaminu i rodzaju kwalifikacji.

PODSTAWA UZNANIA EGZAMINU ZA ZDANY

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 1. z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (rozwiązanych poprawnie minimum 20 zadań)
 2. z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Informatory:

 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik logistyk
 • Technik mechatronik