PARTNERZY

MATURA I EGZAMINY "stara formuła"

MATURA

w starej formule obowiązuje do roku szkolnego 2014/2015

 • możliwość uzupełnienia po staremu do 2020r. włącznie
 • od 2021r. następuje obowiązek uzupełniania matury według nowej formuły

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

w starej formule obowiązującej do roku szkolnego 2014/2015

 • w roku szkolnym 2016/2017 egzamin zawodowy w tej formule będzie przeprowadzany po raz ostatni.

 opracowała: Agnieszka Chalecka

 

WYNIKI MATURY

30 czerwca 2017 od godziny 1200

OGŁOSZENIE WYNIKÓW oraz WYDAWANIE CERTYFIKATÓW– świetlica szkolna

UWAGI:

1. Wyniki oraz certyfikaty będą wydawane wyłącznie zdającemu. Osoba  postronna (również rodzic) może odebrać dokument jedynie na podstawie oświadczenia zdającego (wzór oświadczenia można pobrać na stronie szkoły).

2. Szkoła nie będzie udzielać informacji telefonicznie ani wysyłać wyników pocztą.

3. Nie ma możliwości odbioru dokumentów wcześniej niż ustalona godzina.

4. Wyniki można sprawdzić na stronie www.oke.poznan.pl/ serwis dla absolwenta zakładając konto, a dokumenty odebrać w terminie późniejszym.

W późniejszym terminie można odbierać wyniki i certyfikaty w sekretariacie szkoły.

 

EGZAMINY MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM

pisemne - 22 sierpnia 2017 godz. 900

matematyka - sala 224

 

UWAGI:

 1. Do egzaminu poprawkowego może zgłosić się zdający, który przystąpił do wszystkich zdeklarowanych do 7 lutego 2017r. przedmiotów obowiązkowych, żaden z nich nie został unieważniony i nie zdał tylko jednego egzaminu (obowiązkowego, pisemnego lub ustnego).
 2. Pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu należy złożyć osobiście do dyrektora szkoły nie później niż 7 lipca 2017r. do godziny 1500. (wzór oświadczenia można pobrać na stronie szkoły, stronie OKE Poznań). Zgłoszenie w serwisie OKE Poznań nastąpi wyłącznie na podstawie złożonego oświadczenia – nie można zgłosić w szkole egzaminu poprawkowego telefonicznie ani ustnie. Osoba  postronna (również rodzic) nie może wypełnić za zdającego oświadczenia – może jedynie złożyć do dyrektora dokument wypełniony
  i osobiście podpisany przez absolwenta.
 3. Nie ma możliwości złożenia oświadczenia po ustalonym terminie.

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM - Egzamin zawodowy 2017

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM - MATURA 2017

MATURA USTNA

Język polski   zmiany w harmonogramie w związku z brakiem bibliografii    

Język angielski        

Język niemiecki

MATURY PISEMNE 

Harmonogram

 

 CZĘŚĆ POŚWIĘCONA MATURZE
 
 
DEKLARACJE
Absolwenci składają deklarację do 7 lutego 2017r.
Deklaracje można pobrać na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-...".
Należy wypełnić właściwą dla swojej sytuacji deklarację - w razie wątpliwości pomoc można uzyskać w OKE Poznań.
 
PROCEDURY MATURALNE
Wszelkie informacje dotyczące procedur można:
 • znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu" w aneksie od str. 101
 • uzyskać w szkole (telefonicznie / osobiście)
 • uzyskać dzwoniąc do OKE w Poznaniu
HARMONOGRAM - w terminie głównym
4-26 maja 2017 - ustny język polski, ustny język obcy nowożytny (szczegóły po ustaleniu harmonogramu)
4-26 maja 2017 - egzaminy pisemne

data

dzień tygodnia

godzina rozpoczęcia

przedmiot(y)

czas trwania w min.

4

czwartek

9:00

język polski – poziom podstawowy

170

14:00

język polski – poziom rozszerzony

180

5

piątek

9:00

matematyka – poziom podstawowy

170

14:00

 

 

8

poniedziałek

9:00

język angielski – poziom podstawowy

120

14:00

język angielski – poziom rozszerzony

120 - cz. 1

70 - cz. 2

9

wtorek

9:00

matematyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

10

środa

9:00

wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

120

180

14:00

 

 

11

czwartek

9:00

język niemiecki – poziom podstawowy

120

14:00

 język niemiecki – poziom rozszerzony

120 - cz. 1

70 - cz. 2

12

piątek

9:00

biologia – poziom podstawowy

biologia - poziom rozszerzony

120

150

14:00

 

 

15

poniedziałek

9:00

historia– poziom podstawowy

historia– poziom rozszerzony

120

180

14:00

   

16

wtorek

9:00

chemia – poziom podstawowy

chemia – poziom rozszerzony

120

150

14:00

geografia – poziom podstawowy

geografia – poziom rozszerzony

120

150

17

środa

9:00

język rosyjski – poziom podstawowy

120

14:00

 

 

18

czwartek

9:00

fizyka i astronomia – poziom podstawowy

fizyka i astronomia – poziom rozszerzony

120

 

150

14:00

 

 

 
HARMONOGRAM - w terminie dodatkowym
dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Poznaniu
1-20 czerwca 2017 - ustny język polski, ustny język obcy nowożytny
1-14 czerwca 2017 - egzaminy pisemne (szczegóły na stronie www.oke.poznan.pl)
 
HARMONOGRAM - w terminie poprawkowym
dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
23-25 sierpnia 2017 - część ustna z języka polskiego i języka obcego nowożytnego
22 sierpnia 2017 - godz. 9.00 - część pisemna
 
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW
dla terminu głównego i terminu dodatkowego - 30 czerwca 2017 (godzina odbioru zostanie ustalona w terminie późniejszym)
dla terminu poprawkowego - 12 września 2017
 
OPŁATY ZA EGZAMIN
Od 1 września 2015r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego
 • absolwentów, którzy przystępują z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracjach ale do niego nie przystąpili.
Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu.
Po dokonaniu wpłaty, nie później niż do dnia 7 lutego, absolwent musi przedłożyć Dyrektorowi OKE:
1) pisemną informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu (do pobrania na stronie OKE Poznań)
2) dowód wpłaty na wyżej wspomniany rachunek bankowy OKE.
Dokonanie wymaganej opłaty za egzamin maturalny przez absolwenta, którego konieczność ta dotyczy, warunkuje dopuszczenie go do zdawania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej.
 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "zwolnienia".
 
MATERIAŁY I PRZYBORY - MATURA 2017
Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających jest zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI - MATURA 2017
Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki jest zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
TABLICE MATEMATYCZNE, FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE
Tablice można pobrać ze strony www.oke.poznan.pl z zakładki "Procedury-...".
 
INFORMATORY MATURALNE (obowiązujące dla starej formuły) 
Informatory można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Egzamin maturalny // egzamin w "starej" formule". 
 
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO
Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Egzamin maturalny // egzamin w "starej" formule".

BIBLIOGRAFIA

Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż na 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu (źródło: www.cke.edu.pl

 
 
 
CZĘŚĆ POŚWIĘCONA EGZAMINOWI ZAWODOWEMU
 
 
DEKLARACJE
Absolwenci składają deklarację do 20 grudnia 2016r.
Deklaracje można pobrać na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "stary" egzamin zawodowy" // "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu".
 
PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Wszelkie informacje dotyczące procedur można:
 • znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "stary" egzamin zawodowy" // "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu".
 • uzyskać w szkole (telefonicznie / osobiście)
 • uzyskać dzwoniąc do OKE w Poznaniu

HARMONOGRAM

12 czerwca 2017 - godz. 12.00 - etap pisemny (T4 i ZSZ - szczegóły po ustaleniu harmonogramu)
13 czerwca 2017 - etap praktyczny (T4 - szczegóły po ustaleniu harmonogramu)
4 lipca - 8 lipca 2017 - etap praktyczny (ZSZ)
 
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA DYPLOMÓW
25 sierpnia 2017 (godzina odbioru zostanie ustalona w terminie późniejszym)
 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających ze "starego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z etapu pisemnego znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "stary egzamin zawodowy // Zwolnienia z egzaminu".
 
MATERIAŁY I PRZYBORY - "SATARY" EGZAMIN ZAWODOWY 2016
Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających (etap praktyczny) będzie zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
INFORMATORY (obowiązujące dla starej formuły) 
Informatory można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Stary" egzamin zawodowy. 
 
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO
Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Stary" egzamin zawodowy.
 

Miejsce wszelkich informacji nt egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: www.oke.poznan.pl