NOWA MATURA

Matura w nowej formule dla uczniów technikum obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016.

Informacje dotyczące "nowej" matury opracowała: Agnieszka Chalecka

 

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE.

1) Uczniowie loginy i hasła mogą odebrać w sekretariacie szkoły.
2)
Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (likwidacja macierzystej szkoły) loginy i hasła mogą odebrać w szkole, w której przystąpili do egzaminu w maju lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 4 lipca br. (nie wcześniej).

 

WYNIKI MATURY

4 lipca 2019 od godziny 1200

OGŁOSZENIE WYNIKÓW oraz WYDAWANIE CERTYFIKATÓW– świetlica szkolna

UWAGI:

1. Wyniki oraz certyfikaty będą wydawane wyłącznie zdającemu. Osoba  postronna (również rodzic) może odebrać dokument jedynie na podstawie oświadczenia zdającego
(wzór oświadczenia).

2. Szkoła nie będzie udzielać informacji telefonicznie ani wysyłać wyników pocztą.

3. Nie ma możliwości odbioru dokumentów wcześniej niż ustalona godzina.

4. Wyniki można sprawdzić na stronie www.oke.poznan.pl/ serwis dla ucznia/absolwenta.

5. W późniejszym terminie można odbierać wyniki i certyfikaty w sekretariacie szkoły. 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM - MATURA 2019

harmonogram dostępny po kliknięciu w wybrany odnośnik poniżej

 

MATURA USTNA   

Język polski     

Język angielski        

Język niemiecki

 

MATURA PISEMNA   

4TMG, 4TLWA, 4TLWB, BIS-N

128 - duża sala gimnastyczna,  224 - mała sala gimnastyczna

 

DEKLARACJE

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły składa deklarację (1a_N do pobrania) do dyrektora macierzystej szkoły do dnia 30 września 2018 (deklaracja wstępna-obowiązkowo). Do dnia 7 lutego 2019 uczeń może wycofać deklarację bądź może dokonywać w niej zmian - wówczas deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Absolwent technikum, który ukończył szkołę i nie zdał egzaminu maturalnego lub chce podwyższyć wynik składa deklarację do dnia 7 lutego 2019 (nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej).

Wszystkie deklaracje są do pobrania na stronie www.oke.poznan.pl.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może przystąpić ponownie do niezdanych przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

PROCEDURY MATURALNE

Wszelkie informacje dotyczące procedur można:
 • znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu"
 • uzyskać w szkole (telefonicznie / osobiście)
 • uzyskać dzwoniąc do OKE w Poznaniu
HARMONOGRAM - w terminie głównym
 
9-22 maja 2019 (oprócz 12 i 19 maja) - ustny język polski (szczegóły po ustaleniu harmonogramu)
6-25 maja 2019 (oprócz 12 i 19 maja) - ustny język obcy nowożytny (szczegóły po ustaleniu harmonogramu)
6-23 maja 2019 - egzaminy pisemne
 

data

dzień tygodnia

godzina rozpoczęcia

przedmiot(y)

czas trwania w min.

6

poniedziałek

9:00

język polski – poziom podstawowy

170

14:00

język polski – poziom rozszerzony

180

7

wtorek

9:00

matematyka – poziom podstawowy

170

14:00

 

 

8

środa

9:00

język angielski – poziom podstawowy

120

14:00

język angielski – poziom rozszerzony

150

9

czwartek

9:00

matematyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

10

piątek

9:00

biologia – poziom rozszerzony

180

14:00

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

180 

13

poniedziałek

9:00

chemia – poziom rozszerzony

 180

14:00

   

14

wtorek

9:00

język niemiecki – poziom podstawowy

120

14:00

język niemiecki – poziom rozszerzony

    180

15

środa

9:00

geografia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

16

czwartek

9:00

 

 

14:00

 

 
17 piątek

9:00

   
14:00  
 
20 poniedziałek 9:00  fizyka – poziom rozszerzony 180 
14:00  historia – poziom rozszerzony  180
 
 HARMONOGRAM - w terminie dodatkowym
dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Poznaniu
3-8 czerwca 2019 - ustny język obcy nowożytny
3-8 czerwca 2019 - ustny język polski 
3-14 czerwca 2019 - egzaminy pisemne (szczegóły na stronie www.oke.poznan.pl)
 
HARMONOGRAM - w terminie poprawkowym
dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
20-21 sierpnia 2019 - część ustna z języka polskiego i języka obcego nowożytnego
20 sierpnia 2019 - godz. 9.00 - część pisemna
 
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW
dla terminu głównego i terminu dodatkowego - 4 lipca 2019 (godzina odbioru zostanie ustalona w terminie późniejszym)
dla terminu poprawkowego - 11 września 2019
 
OPŁATY ZA EGZAMIN
Od 1 września 2015r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego
 • absolwentów, którzy przystępują z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracjach ale do niego nie przystąpili.
Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu.
Po dokonaniu wpłaty, nie później niż do dnia 7 lutego, absolwent musi przedłożyć Dyrektorowi OKE:
1) pisemną informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu (do pobrania na stronie OKE Poznań)
2) dowód wpłaty na rachunek bankowy OKE.
Dokonanie wymaganej opłaty za egzamin maturalny przez absolwenta, którego konieczność ta dotyczy, warunkuje dopuszczenie go do zdawania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej.
 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "zwolnienia".
 
MATERIAŁY I PRZYBORY - MATURA 2019
Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających jest zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI - MATURA 2019
Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki jest zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
TABLICE MATEMATYCZNE, FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE
Tablice można pobrać ze strony www.oke.poznan.pl z zakładki "Procedury-...".
 
INFORMATORY MATURALNE (obowiązujące dla nowej formuły) 
Informatory można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Egzamin maturalny // egzamin w "nowej" formule". 
 
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO

Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Egzamin maturalny // egzamin w "nowej" formule".

 

 INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM

 

FORMUŁA EGZAMINU

Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej (egzaminy, dla których nie określa się poziomu):

 • język polski
 • język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski)

w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

w części pisemnej - jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (uczeń musi do niego przystąpić, ale uzyskany wynik nie decyduje o zdaniu matury)

 

Uczeń może dodatkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Przedmioty dodatkowe

Wszystkie przedmioty dodatkowe zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Wyboru dokonuje się spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski, język białoruski, język litewski, język ukraiński, język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język polski, język kaszubski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

JĘZYK POLSKI

informacje dotyczące j. polskiego opracowała: Ines Fronczyk

1) Struktura i przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego

Przedmiot zdawany obowiązkowo

Czas trwania: 30 minut

Liczba punktów do zdobycia: 40

Cześć I: Przygotowanie wypowiedzi monologowej:

 • wylosowanie zadania (złożonego z polecenia i tekstu kultury)
 • opracowanie wystąpienia (w postaci planu lub konspektu)
 • czas trwania: około 15 minut

Część II: wygłoszenie wypowiedzi monologowej:

 • wystąpienie przed zespołem egzaminacyjnym
 • czas trwania: około 10 minut

Część III: rozmowa z zespołem egzaminacyjnym:

 • dialog dotyczący wygłoszonej wypowiedzi
 • czas trwania: około 5 minut
 1. szkic lub rozprawka problemowa – dłuższa wypowiedź argumentacyjna
  w związku z tekstem teoretycznym
 2. interpretacja porównawcza – zestawienie dwóch utworów lirycznych, epickich lub dramatycznych. 

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu ustnego z języka polskiego (opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego) (plik)

2) Struktura i przebieg egzaminu pisemnego z języka polskiego

POZIOM PODSTAWOWY - przedmiot zdawany obowiązkowo

Czas trwania: 170 minut

Liczba punktów do zdobycia: 70

Część I : Test

 • liczba punktów za test : 20
 • 2 – 3 krótkie teksty do czytania
 • 2 zestawy zadań do rozwiązania (10-13 zadań)

Część II: Wypracowanie

 • liczba punktów za wypracowanie: 50
 • wymagana objętość pracy: 250 słów
 • 2 tematy do wyboru:
 1. rozprawka problemowa – dłuższa wypowiedź pisemna w związku z tekstem epickim lub dramatycznym
 2. interpretacja wiersza – dłuższa wypowiedź pisemna w związku z utworem lirycznym

POZIOM ROZSZERZONY

Czas trwania : 180 minut

Liczba punktów : 40

 Wypracowanie:

 • wymagana objętość pracy: 300 słów
 • 2 tematy do wyboru:
 1. szkic lub rozprawka problemowa – dłuższa wypowiedź argumentacyjna w związku z tekstem teoretycznym
 2. interpretacja porównawcza – zestawienie dwóch utworów lirycznych, epickich lub dramatycznych. 

MATEMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY - przedmiot zdawany obowiązkowo

Czas trwania: 170 minut

Liczba punktów do zdobycia: 50

Część I - zadania zamknięte:

 • test zadań zamkniętych - ok. 23-25 zadań
 • za każde zadanie można uzyskać 0-1pkt
 • test zadań, dla których podane są cztery odpowiedzi - tylko jedna prawdziwa 

Część II - zadania otwarte krótkiej odpowiedzi:

 • test zadań otwartych krótkiej odpowiedzi
 • za każde zadanie można uzyskać 0-2pkt
 • zadania wymagają krótkiego uzasadnienia rozwiązania

Część III - zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi:

 • test zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi
 • za każde zadanie można uzyskać 0-4, 0-5 lub 0-6 punktów
 • zadania wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania

POZIOM ROZSZERZONY

Czas trwania: 180 minut

Liczba punktów do zdobycia: 50

Część I - zadania zamknięte:

 • test zadań zamkniętych
 • za każde zadanie można uzyskać 0-1pkt
 • test zadań, dla których podane są cztery odpowiedzi - tylko jedna prawdziwa 

Część II - zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią:

 • test zadań otwartych krótkiej odpowiedzi
 • za każde zadanie można uzyskać 0-2, 0-3 lub 0-4 pkt

Część III - zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi:

 • test zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi
 • za każde zadanie można uzyskać 0-5, 0-6 lub 0-7 punktów

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

informacje dotyczące j. obcego opracował: Waldemar Przemyślański

1) Struktura i przebieg egzaminu ustnego

Przedmiot zdawany obowiązkowo

Czas trwania: 15 minut

Liczba punktów do zdobycia: 30

 • wylosowanie zestawu
 • rozmowa wstępna

Zadanie 1: rozmowa z odgrywaniem roli - 4 minuty

Zadanie 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania - 3 minuty 

Zadanie 3: wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania - 5 minut

 • w trakcie egzaminu nie można notować
 • nie ma czasu na przygotowanie
 • zdający odpowiada samodzielnie

2) Struktura i przebieg egzaminu pisemnego

POZIOM PODSTAWOWY - przedmiot zdawany obowiązkowo

Czas trwania: 120 minut

Liczba punktów do zdobycia: 50

Część I - rozumienie ze słuchu - 20 minut

Część II - rozumienie tekstów pisanych

Część III - znajomość środków językowych

Część IV - wypowiedź pisemna

POZIOM ROZSZERZONY

Czas trwania: 150 minut

Liczba punktów: 50

Część I - rozumienie ze słuchu

Część II - rozumienie tekstów pisanych

Część III - znajomość środków językowych

Część IV - wypowiedź pisemna