Mechanik Wojskowy - innowacja

     Projekt „Technik mechanik - klasa wojskowa” jest innowacją pedagogiczną przewidzianą dla uczniów klas I–IV technikum mechanicznego w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2013/2014. Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań młodzieży, sprawności intelektualnej i psychomotorycznej uczniów oraz wdrażanie naszych wychowanków do systematycznego dążenia do osiągania wyznaczanych celów.

Innowacja pedagogiczna klasa wojskowa powstała w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506).  Jej celem jest zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia oraz stosowanych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stanowi więc rozwiązanie będące innowacją programowo-organizacyjną.

Innowacja nie narusza uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), a także Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Rekrutacja do oddziałów, w których ma być prowadzona innowacja, odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności.

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, spełnia również wszystkie warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Ponadto w realizacji innowacji pracę szkoły wspierać będą w szczególności 5-ty Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze, co wynika z umów o współpracy które zostały podpisane z obiema jednostkami.

Innowacja „Technik mechanik – klasa wojskowa” wykorzystuje doświadczenia z wcześniej prowadzonej, podobnej innowacji dotyczącej klasy wojskowej w zawodzie technik logistyk.

Udział nauczycieli w programie jest dobrowolny, a zakres innowacji nie powoduje konieczności pozyskiwania dodatkowych środków budżetowych ze źródeł Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zielona Góra.

W ramach innowacji realizowane będą następujące elementy:

- dodatkowe zajęcia w ramach 19 godziny realizowane przez nauczycieli przedmiotowców ZST;

- zajęcia z zakresu przedmiotu uzupełniającego Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok;

- zajęcia ze specjalistami w zakresie obronności kraju;

- wyjazdy do jednostki w Krośnie Odrzańskim;

- wyjazdy sprawnościowe;

- udział w obchodach świąt narodowych oraz lokalnych.

Zajęcia adresowane są do uczniów klasy pierwszej technikum mechanicznego rozpoczynających naukę w ZST w roku szkolnym 2013/2014. Okres realizacji zostanie zakończony w roku szkolnym 2016/2017.

Uczęszczanie przez uczniów na zajęcia dodatkowe będzie miało charakter obowiązkowości. Ocenianie uczniów będzie odbywało się na zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli, a ocena końcowa z zajęć dodatkowych nie będzie miała wpływu ani na promocję do następnej klasy, ani na ukończenie szkoły, ani na średnią ocen.

Istotą innowacji jest szeroki udział w realizacji programu nauczania instytucji zajmujących się zawodowo obronnością kraju, ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego, profilaktyką zdrowotną i ratownictwem medycznym. Udział w/w instytucji w realizacji programu nauczania polega na:

  • zapraszaniu pracowników instytucji na lekcje realizujące daną jednostkę tematyczną w charakterze eksperta,
  • udostępnianiu na lekcje materiałów informacyjnych i pomocy dydaktycznych związanych tematycznie z treściami nauczania,
  • umożliwieniu uczestnictwa uczniów w poglądowych lekcjach na terenie zakładu/instytucji/jednostki w połączeniu z prezentacją sprzętu i posługiwaniem się nim,
  • włączaniu młodzieży do akcji organizowanych przez instytucje związanych z bezpieczeństwem mieszkańców,
  • udostępnianiu obiektów i sprzętu będącego w posiadaniu instytucji.

.

Opracował: mgr inż. Mariusz Kita