EGZAMIN ZAWODOWY - PP 2019

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

(PODSTAWA PROGRAMOWA 2019)

SESJA LATO 2024

 

 

 

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE.

1) Uczniowie loginy i hasła mogą odebrać w sekretariacie szkoły.
2) Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu możliwe będzie od dnia 31 sierpnia (sesja letnia) br. (nie wcześniej).

 

WYNIKI EGZAMINÓW

31 marca (sesja zimowa)

31 sierpnia (sesja letnia) 

WYDAWANIE ŚWIADECTW– sekretariat szkoły

UWAGI:

1. Świadectwa będą wydawane wyłącznie zdającemu. Osoba  postronna (również rodzic) może odebrać dokument jedynie na podstawie oświadczenia zdającego
(wzór oświadczenia).

2. Szkoła nie może udzielać informacji telefonicznie ani wysyłać wyników pocztą.

3. Nie ma możliwości odbioru dokumentów wcześniej niż ustalona godzina.

4. Wyniki można sprawdzić na stronie www.oke.poznan.pl/ serwis dla ucznia/absolwenta.

 

DEKLARACJE

Uczeń / absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach składa deklarację (plik):

FORMUŁA 2019

sesja: ZIMA 2024 - do 15 września 2024 r.

Wszystkie deklaracje są do pobrania na stronie www.oke.poznan.pl.

 

PROCEDURY "NOWEGO" EGZAMINU ZAWODOWEGO

Wszelkie informacje dotyczące procedur można:

  • znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu"
  • uzyskać w szkole (telefonicznie / osobiście)
  • uzyskać dzwoniąc do OKE w Poznaniu

 

Termin dodatkowy (dla osób nie mogacych przystapić z powodów zdorwotnych lub innych przyczyn losowych do egzaminu w terminie głównym): 23 czerwca - 2 lipca 2022r.

część pisemna: 

część praktyczna - dokumentacja:

 

DYPLOMY

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki konieczne do uzyskania dyplomu, złożony do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku należy dołączyć właściwe dokumenty. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie OKE w Poznaniu w zakładce "Procedury-..."

UWAGA.
Wniosku nie składają absolwenci szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie. Tej grupie osób DYPLOM WYDAJE MACIERZYSTA SZKOŁA.

 

OPŁATY ZA EGZAMIN

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015 r. odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi 182,44 zł.
z czego: 
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 60,81 zł.,
- za część praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 121,63 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy podany na stronie OKE w Poznaniu www.oke.poznan.pl
Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

 

OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU

Wykaz turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z części pisemnej egzaminu znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Zwolnienia z egzaminu".

 

MATERIAŁY I PRZYBORY

 

Komunikaty Dyr. CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej są zamieszczone na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."

 

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU

Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.oke.poznan.pl z zakładki "Procedury-..."

 

 INFORMACJE O EGZAMINIE

STRUKTURA EGZAMINU

CZĘŚĆ PISEMNA

Część pisemna egzaminu zawodowego JEST przeprowadzana

  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Instrukcja posługiwania się Informatycznym Systemem Zdawania Egzaminów (plik)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego.

Część praktyczna jest przeprowadzana według modelu:

  • W - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa
  • Wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera
  • D - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja
  • Dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 120min, 150min, 180min, 210min lub 240min w zależności od typu egzaminu i rodzaju kwalifikacji.

PODSTAWA UZNANIA EGZAMINU ZA ZDANY

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  1. z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (rozwiązanych poprawnie minimum 20 zadań)
  2. z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.