RZECZNIK UCZNIA

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA

w Zespole Szkół Technicznych

w Zielonej Górze

 

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest Pan Michał Morawski.
Kontakt z Rzecznikiem Praw Ucznia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub podczas dyżuru nauczycielskiego (http://mojaszkola.pl/2011-12-21-19-18-42)


 

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia [plik]

 

Prawa ucznia

Pamiętaj, masz prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie Twojej godności,

3. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

4. obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie ze szkolnym systemem oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,

5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszasz tym dobra innych osób,

7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8. pomocy w przypadku trudności w nauce,

9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

13. poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

 

 Obowiązki ucznia

 Pamiętaj, masz także obowiązek:

1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

3. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

4. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego,

5. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

6. reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,

7.troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

 

 Masz również możliwość dochodzenia swych praw.

Zwracaj się w tym celu do: 

               - Rzecznika Praw Ucznia

               - wychowawcy klasy

               - pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym 

                 charakter sprawy),

               - dyrekcji (gdy przemawia za tym charakter sprawy).

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

1. Konspekt lekcji wychowawczej "Prawa i obowiązki ucznia" [plik]

2. Konspekt lekcji wychowawczej „Prawa i obowiązki ucznia ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji” [plik]

3. Konspekt "Prawa i obowiązki ucznia" [plik]

4. Temat "Poznaję prawa i obowiązki ucznia" [plik]

5. Karta Praw Ucznia [plik]

6. Plakat "Konwencja o prawach dziecka" [plik]

7. Plakat "Prawa dziecka" [plik]

 

ŹRÓDŁA WIEDZY:

 Konwencja o Prawach Dziecka

 Deklaracja Praw Dziecka zw. Genewską

 Deklaracja Praw Dziecka ONZ

 Rzecznik Praw Dziecka

 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

 Rzecznik Praw Obywatelskich

 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 dzieciwpolsce.pl 

 mamyprawa.pl

 

 GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY:

 dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 numer alarmowy 112

 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 "Niebieska linia" 

  Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

  telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 120 002

 telefon 800 100 100 

  oferuje wsparcie i informacje rodzicom i nauczycielom,   których dzieci

  i podopieczni są narażeni na kłopoty związane m.in. z przemocą   online,

  seksualną, w szkole, z uzależnieniami czy też w związku z   korzystaniem

  z nowych technologii, np. telefonów komórkowych

 dyżurnet.pl

 Fundacja Refugee.pl 

  kontynuuje działalność prowadzoną uprzednio przez   Centrum Pomocy

  Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. Jeśli   jesteś uchodźcą

  i potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, wsparcia lub informacji,   bądź uważasz,

  że Twój prawa są łamane, zadzwoń pod numer  +48 22 121 20 00 

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 Komitet Ochrony Praw Dziecka 

 Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki – Narkomania,

  to numer, pod  którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie, jeśli Twój problem

  (lub osoby z   Twojego otoczenia) związany jest z narkotykami

  i uzależnieniem od narkotyków – zadzwoń pod 801 199 990.