WZORY DOKUMENTÓW

1. Potwierdzenie zapoznania rodziców z dokumentami
2. Zgoda rodziców na ponoszenie konsekwencji działań dziecka

3.Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego ; Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2

 

 

4. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

 Załącznik 1 - wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

 Załącznik 2 - j.obcy - podanie o zwolnienie z obecności na pierwszych i ostatnich godzinach

 Załącznik 3 - wf - oświadczenie rodzica o odpowiedzialności

 Załącznik 4 - wf - prośba rodzica o zwolnienie z zajęć

 Załącznik 5 - wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć komputerowych i/lub informatyki

 Załącznik 6 - informatyka - podanie o zwolnienie z obecności na pierwszych i ostatnich godzinach

 Załącznik 7 - wdż - rezygnacja rodzica dziecka niepełnoletniego z udziału w zajęciach

 Załącznik 8 - wdż - rezygnacja pełnoletniego ucznia z udziału w zajęciach

 Załącznik 9 - uczeń niepełnoletni - oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii,  etyki

 Załącznik 10 - oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie uczęszczania na lekcje religii,etyki

 Załącznik 11 - oświadczenie pełnoletniego ucznia o opuszczeniu budynku szkoły na własną  odpowiedzialność

Załącznik 12 - Trudności komunikacyjne związane z dojazdem do miejsca zamieszkania

Załącznik 13 - Oświadczenie rodzica - wyjście ze szkoły religia, wdż